Algemene Voorwaarden

Algemene Verkoop en leveringsvoorwaarden
Ingangsdatum 5 november 2015
1. Definities
In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder opdrachtnemer:
Bouhof BV gevestigd (1948 ND) Lijndenweg 23 te Beverwijk.
Afnemer: de wederpartij van Bouhof bij een Overeenkomst of andere rechtsbetrekking;
Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Bouhof en Afnemer en elke wijziging of aanvulling daarop;
Goederen: alle stoffelijke zaken die ter uitvoering van een Overeenkomst aan Afnemer (zullen) worden (af)geleverd;
Diensten: door Bouhof aan Afnemer te verlenen diensten, waaronder begrepen – doch niet beperkt tot – het geven
van advies;
Schade: alle door Afnemer geleden directe vermogensschade, uitgezonderd gederfde omzet, winst en/of andere
gevolgschade, maar inclusief gemaakte redelijke kosten van accountants, juridisch adviseurs en fiscalisten ter
vaststelling van schade en aansprakelijkheid;
Voorwaarden: deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.
2. Toepasselijkheid
Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Bouhof en Afnemer, waaronder begrepen
aanbiedingen en Overeenkomsten.
Door aanvaarding van een door Bouhof gedaan aanbod, aanvaardt de Afnemer tevens de toepasselijkheid van deze
Voorwaarden. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk door Bouhof van de
hand gewezen.
Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk
schriftelijk zijn aanvaard door een bevoegde vertegenwoordiger van Bouhof. Een overeengekomen afwijking of
aanvulling heeft slechts betrekking op de levering waarvoor deze is afgesproken.
3. Aanbod, aanvaarding en orders
Alle aanbiedingen en offertes, op welke wijze dan ook door of namens Bouhof gedaan zijn vrijblijvend, tenzij deze
een termijn voor aanvaarding bevatten. Ook aanbiedingen vermeldt in folders, prijscouranten etc. zijn vrijblijvend.
Wordt een vrijblijvend aanbod door Afnemer aanvaard, dan heeft Bouhof het recht om het aanbod te herroepen.
Aanbiedingen en toezeggingen van door Bouhof ingeschakelde tussenpersonen, vertegenwoordigers en/of
medewerkers zijn slechts verbindend, indien zij door Bouhof schriftelijk zijn bevestigd.
Het staat Bouhof volledig vrij om orders van een Afnemer al dan niet te accepteren.
Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat
(1) Bouhof een aanbod of bestelling van Afnemer schriftelijk bevestigt;
(2) op het moment dat Bouhof begint met de uitvoering van de Overeenkomst; óf
(3) op het moment dat Bouhof voor de betreffende Overeenkomst aan Afnemer een factuur zendt.
Door Bouhof geaccepteerde orders van Afnemers worden geacht enkel naar soort en merk bepalend te zijn. Is een
verpakking, uitvoering, model, type etc. gewijzigd, dan is Bouhof gekweten door levering van de gewijzigde
verpakking, uitvoering, model, type etc. tegen de daarvoor geldende standaardprijs.
Bouhof kan naar aanleiding van een aanbod of een offerte een mailing versturen aan afnemer teneinde producten
aan te bieden. Enkel als afnemer dit niet wenst en dit uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven zal Bouhof geen mailing
aan de betreffende afnemer zenden.
4. Levering, risico-overgang, keuring en reclame
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats af distributiecentrum van Bouhof. De af te leveren
Goederen zijn vanaf het moment van het verlaten van het distributiecentrum voor rekening en risico van Afnemer.
Indien en voorzover Bouhof zorgdraagt voor het transport van de Goederen, dan doet dat geen afbreuk aan het
bepaalde in lid 1 van dit artikel. De wijze van vervoer wordt door Bouhof bepaald. Afnemer is verplicht de
Goederen op de afgesproken plaats van aflevering in ontvangst te nemen en direct te lossen.
Indien Bouhof, al dan niet in opdracht van de Afnemer, het transport van de Goederen regelt, is Bouhof vrij in de
keuze van de verpakking, de transporteur en de te volgen route. Als Bouhof tevens zorgdraagt voor een
transportverzekering, dan doet dat geen afbreuk aan het bepaalde in lid 1 en zal Afnemer de Goederen desgewenst
aanvullend verzekeren.
Vanaf het moment dat de Goederen voor rekening en risico van Afnemer zijn, draagt Afnemer zorg voor afdoende
verzekering van de Goederen tegen alle mogelijke risico’s, zoals – maar niet beperkt tot – verlies, diefstal,
beschadiging en/of het tenietgaan van de goederen.

Bouhof Horecabenodigdheden • Lijndenweg 23 • 1948 ND Beverwijk
Tel.: 0251 229188 • Fax: 0251 222949 • info@bouhof.nl • www.bouhof.nl

Pagina 2 van 6

Bouhof heeft het recht om in gedeelten te leveren, in welk geval hetgeen omtrent dergelijke verkopen tussen partijen
is overeengekomen op elke levering afzonderlijk van toepassing is. Bouhof is gerechtigd om de betreffende
deellevering pro rato te factureren.
Indien de datum van feitelijke levering op verzoek of door toedoen van Afnemer wordt uitgesteld, Afnemer om
leveringen in gedeelten verzoekt en/of Goederen niet worden afgehaald, dan gaat het risico voor de Goederen
desondanks op Afnemer over met ingang van het moment dat deze Goederen in de administratie en/of de
opslagruimte van Bouhof als ‘goederen van Afnemer’ zijn geïdentificeerd. Bouhof is vanaf dat moment gerechtigd
om de Goederen aan Afnemer te factureren. Eventuele kosten van extra transport, opslag, verzekering en of andere
extra kosten zijn voor rekening van Afnemer.
Afnemer dient bij levering te onderzoeken of de zaken aan de Overeenkomst beantwoorden (juiste product, juiste
kwaliteit, juiste kwantiteit, juiste houdbaarheidsdatum, afwezigheid van beschadigingen, etc.). Indien de zaken niet
aan de Overeenkomst beantwoorden, kan Afnemer daarop geen beroep meer doen indien hij Bouhof daarvan bij
zichtbare gebreken niet binnen 2 werkdagen na levering, en bij onzichtbare gebreken binnen 2 dagen na ontdekking
althans uiterlijk binnen 7 dagen na levering, schriftelijk en gemotiveerd kennis heeft gegeven. Voorts vervalt
Afnemer’s recht van reclame, indien hij onvoldoende medewerking verleent aan Bouhof’ onderzoek naar de
gegrondheid van de ingediende klacht. Afnemer zal Bouhof in de gelegenheid stellen om de zaken te bezichtigen.
Wijziging van technische inzichten in de branche en/of van overheidsvoorschriften komt voor risico van Afnemer.
Geringe of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, hoeveel- heid, afmetingen, kleur, maat, etc. vormen
geen grond voor reclame. Hetzelfde geldt voor kleurverschillen als gevolg van lichtinval en/of weersinvloeden.
Retourzendingen worden slechts geaccepteerd na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Bouhof. De kosten en
risico’s verbonden aan retourzendingen zijn voor risico van Afnemer.
Bouhof is niet gehouden om op monster gekochte of in de vestiging van Bouhof uitgezochte Goederen terug te
nemen. Het recht van reclame vervalt voorts indien Afnemer niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen of indien de
Goederen in gebruik zijn genomen, zijn verwerkt en/ of bewerkt.
Zijn geleverde zaken gebrekkig en alle hiervoor genoemde procedurevoorschriften in acht genomen, dan zal Bouhof
de gebrekkige zaak hetzij (doen) herstellen, hetzij vervangen door een niet gebrekkig product, hetzij het met de
klacht overeenkomende bedrag aan Afnemer crediteren, zulks geheel ter vrije keuze van Bouhof. Bouhof is niet
aansprakelijk voor enige door Afnemer geleden schade terzake gebrekkige producten.
5. Diensten
Indien Bouhof Diensten verleent aan Afnemer, dan zal Bouhof zich inspannen om deze Diensten zo goed mogelijk
te verrichten.
Afnemer stemt ermee in dat Bouhof voor de uitvoering van Diensten één of meer derden kan inschakelen. Voor
tekortkomingen van derden, die niet in dienstverband van Bouhof werken, is Bouhof niet aansprakelijk behoudens
opzet of grove nalatigheid van de kant van Bouhof. De bevoegdheid tot het inschakelen van derden omvat tevens de
bevoegdheid om namens Afnemer in te stemmen met een beperking van aansprakelijkheid door de betreffende
derden.
6. Leveringstermijnen
Opgegeven of overeengekomen leveringstermijnen zijn nimmer als fatale termijn te beschou- wen. In geval van
niet-tijdige levering is Bouhof eerst in verzuim na schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een nadere en redelijke
termijn voor levering wordt gesteld die tenminste gelijk is aan 30 dagen, terwijl Afnemer onverminderd tot afname
is verplicht.
Mocht verzuim na ingebrekestelling intreden, dan zal Bouhof in overleg treden met Afnemer over nakoming c.q.
ontbinding van de overeenkomst. Afnemer kan slechts aanspraak maken op vergoeding van schade, indien zulks
schriftelijk van te voren is overeengekomen. Eventuele door Bouhof te vergoeden schade zal nimmer groter zijn dan
dat gedeelte van het factuurbedrag, dat betrekking heeft op de niet, niet-tijdig, niet-juist of niet-volledig geleverde
Goederen.
7. Prijzen, betaling en verrekening
De aan Afnemer geleverde Goederen en/of Diensten worden berekend tegen de prijzen van Bouhof voor de
betreffende Goederen en/of Diensten geldend op de dag van Levering, ook als expliciet een andere prijs is
overeengekomen. Is de in rekening gebrachte prijs meer dan 10% hoger dan de aanvankelijk overeengekomen prijs,
dan heeft Afnemer het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden onverwijld nadat Afnemer van de
prijsverhoging op de hoogte is gesteld. Daarna vervalt het recht op ontbinding. Afnemer is niet gerechtigd om de
overeenkomst op deze grond te ontbinden, als de prijsverhoging het gevolg is van overheids- maatregelen of
vrachttarieven.

Bouhof Horecabenodigdheden • Lijndenweg 23 • 1948 ND Beverwijk
Tel.: 0251 229188 • Fax: 0251 222949 • info@bouhof.nl • www.bouhof.nl

Pagina 3 van 6

Ten aanzien van orders die lager zijn dan € 100,- zal een toeslag worden gevraagd in de vorm van vrachtkosten.
Daarnaast zal € 7,50,- administratiekosten in rekening worden gebracht per bestelling.
Voor betalingen ten aanzien van keukenapparatuur en/of andere goederen en diensten met een factuurwaarde boven
de € 3.500,00 worden andere betalingsvoorwaarden gesteld, te weten:
- 30% aanbetaling bij aanvang opdracht
- 60% 1 dag voor oplevering
- 10% binnen 14 dagen na leverdatum
Alle prijzen zijn exclusief BTW, emballage- en/of verpakkingskosten, verwijderingsbijdragen en eventuele
overige verschuldigde belastingen en heffingen van overheidswege zoals deze ten tijde van de Levering gelden,
tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Voor zover niet anders overeengekomen, zijn transport-, verzend- en/of
portokosten en kosten met betrekking tot het verzekeren van de Goederen voor rekening van Afnemer.
Afnemer is gehouden om Bouhof de kosten van emballage te betalen. De emballage wordt door Bouhof aan
Afnemer gecrediteerd onder de voorwaarde dat Afnemer
(1) deze per eigen wagen aan Bouhof retourneert
(2) binnen 1 jaar na levering daarvan,
(3) deze emballage aan Afnemer is gefactureerd en betaald, én
(4) deze door Afnemer op merk en inhoud is gesorteerd.
Betaling aan Bouhof dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden op een door Bouhof aan te geven wijze.
Levering vindt eerst plaats nadat volledige betaling is ontvangen, tenzij door partijen schriftelijk anders is
overeengekomen.
De betaling geschiedt effectief in de gefactureerde valuta en zonder verrekening, korting of opschorting. Bouhof is
bevoegd bedragen die zij te eniger tijd van Afnemer heeft te vorderen, te verrekenen met bedragen die Bouhof of
een aan haar verbonden vennootschap verschuldigd is of zal zijn aan Afnemer.
Vindt betaling niet plaats binnen 14 dagen na factuurdatum, althans binnen de overeengekomen betalingstermijn, dat
komt Afnemer van rechtswege zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. In geval van verzuim zijn alle
betalingsverplichtingen van Afnemer terstond opeisbaar en is Afnemer verplicht tot vergoeding aan Bouhof van een
vertragingsrente over verschuldigde bedragen gelijk aan de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW
vermeerderd met twee
(2) procentpunten. Daarnaast is Afnemer aan Bouhof een kredietbeperkingstoeslag verschuldigd gelijk aan 3% van
het openstaande factuurbedrag.
Indien er goede grond bestaat te vrezen dat Afnemer haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, zijn alle
vorderingen van Bouhof op Afnemer terstond opeisbaar en is Afnemer verplicht op eerste verzoek van Bouhof
terstond genoegzame en in de door Bouhof gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor
de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang Afnemer daar niet aan heeft voldaan, is Bouhof gerechtigd
nakoming van haar verplichtingen op te schorten.
Indien Afnemer zijn betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt zijn alle incassokosten (zowel de gerechtelijke als
de buitengerechtelijke) voor rekening van Afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend conform
het Rapport Voorwerk II, zulks evenwel met een minimum van € 1.500,-.
Afnemer kan uitsluitend schriftelijk bezwaar maken tegen een factuur binnen 8 werkdagen na factuurdatum. Na
afloop van die termijn wordt Afnemer geacht ingestemd te hebben met de betreffende factuur.
Betalingen door of vanwege de Afnemer strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door Afnemer
verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de verschuldigde renten en daarna in
volgorde van ouderdom van de openstaande hoofdsom men, ongeacht andersluidende aanwijzing van Afnemer.
8. Eigendomsvoorbehoud
Bouhof behoudt zich het eigendom voor van de Goederen, totdat integraal aan haar voldaan zullen zijn:
de door Afnemer verschuldigde prestaties voor alle door Bouhof geleverde of te leveren Goederen en/of Diensten;
én alle vorderingen van Bouhof op Afnemer wegens het tekortschieten van Afnemer in de nakoming van zijn
verplichtingen.
Indien het eigendomsvoorbehoud wordt ingeroepen, heeft Afnemer geen recht op vergoeding van de
bewaringskosten, noch kan zij zich terzake op een retentierecht beroepen.
Indien Afnemer in verzuim is ten aanzien van de verplichtingen als bedoeld in artikel 7, of indien Bouhof naar haar
oordeel goede grond heeft te vrezen dat Afnemer zijn verplichtingen niet na zal komen, is Bouhof gerechtigd de
zaken die haar toebehoren terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. Afnemer verleent Bouhof
reeds nu voor alsdan onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor Afnemer in gebruik zijnde ruimten te
(doen) betreden. In geval Afnemer het bepaalde in dit artikellid niet op eerste verzoek nakomt, verbeurt Afnemer
aan Bouhof een direct opeisbare boete gelijk aan 10% van het nog door Afnemer aan Bouhof verschuldigde bedrag
per dag.

Bouhof Horecabenodigdheden • Lijndenweg 23 • 1948 ND Beverwijk
Tel.: 0251 229188 • Fax: 0251 222949 • info@bouhof.nl • www.bouhof.nl

Pagina 4 van 6

Afnemer is bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Goederen, indien en voor zover noodzakelijk, door
te verkopen of te gebruiken uitsluitend in het kader van de normale uitoe- fening van zijn bedrijf. In geval van
verkoop is Afnemer gehouden deze Goederen eveneens en slechts onder beding van dit eigendomsvoorbehoud en
overeenkomstig het bepaalde in dit artikel, te leveren. Uitzondering geldt voor de situatie waarin Afnemer in
faillissement of surse- ance van betaling is geraakt, in welk geval doorverkoop in het kader van de normale
uitoefening van het bedrijf niet is toegestaan. Afnemer is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde
Goederen aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin des woords aan derden te doen dienen en/of
daarop enig beperkt recht te vestigen.
Afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van
Bouhof te bewaren en deze afdoende te verzekeren tegen alle bedrijfs- en overige risico’s (waaronder begrepen –
doch niet beperkt tot – brand, diefstal, waterschade, ontploffing, etc.). Op eerste verzoek van Bouhof zal Afnemer
kopieën verstrekken aan Bouhof van de terzake geldende verzekeringspolissen, inclusief een bewijs van tijdige
premiebetaling.
Op geleverde Goederen die door betaling in eigendom van Afnemer zijn overgegaan - of die zijn verwerkt - en zich
nog in handen van Afnemer bevinden, vestigt Afnemer hierbij ten behoeve van Bouhof een pandrecht tot zekerheid
van de nakoming van vorderingen, anders dan die genoemd in lid 1 van dit artikel (waaronder begrepen – maar niet
beperkt tot – toekomstige vor- deringen), die Bouhof op Afnemer mocht hebben of verkrijgen. Op eerste verzoek
van Bouhof zal Afnemer de Goederen, die vallen onder dit pandrecht, aan Bouhof ter hand stellen om daarmee een
vuistpand te realiseren. Lid 3 van dit artikel is daarbij van overeenkomstige toepassing.
Afnemer is voorts verplicht om op eerste verzoek van Bouhof:
Eventuele vorderingen van Afnemer op verzekeraars betreffende de Goederen bedoeld in dit artikel aan Bouhof te
verpanden; en/of
Eventuele vorderingen van Afnemer op haar debiteuren betreffende de Goederen bedoeld in dit artikel aan Bouhof
te verpanden; en/of
Op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Bouhof wenst te treffen ter
bescherming van haar belangen en/of eigendomsrechten, mits de te treffen maatregelen Afnemer niet onevenredig
hinderen in zijn bedrijfsvoering.
9. Garantie
Bouhof geeft geen andere of verdergaande garantie op Goederen dan de garantie van haar toeleveranciers en/of
producenten voor het betreffende Goed.
Wordt door een toeleverancier en/of producent in het algemeen geen garantie op een Goed verstrekt, dan garandeert
Bouhof dat het betreffende Goed de eigenschappen bezit die men daarvan mag verwachten gedurende een termijn na
aankoop, die redelijk is voor een dergelijk producten. Deze termijn zal in geen geval langer zijn dan 6 maanden. De
garantie geldt uit- sluitend bij normaal gebruik, overeenkomstig de geldende voorschriften voor het betreffende
Goed. In geval het Goed binnen deze garantietermijn gebrekkig blijkt te zijn, zal Afnemer het aan Bouhof
retourneren. Bouhof draagt zorg voor reparatie dan wel vervanging van het gebrekkige Goed. Tot meer dan dat is
Bouhof niet gehouden. In geen geval is Bouhof gehouden tot betaling van enige schadevergoeding wegens de
mogelijke gebrekkigheid van Goederen gedurende de garantietermijn.
Het uitvoeren van reparatie- en/of wijzigingswerkzaamheden aan een Goed zonder de schrifte- lijke toestemming
van Bouhof doet iedere garantie vervallen. Hetzelfde geldt als Goederen niet volgens voorschrift worden behandeld
en/of gereinigd.
Afnemer zal bij doorverkoop van Goederen aan derden geen verdergaande garantie verstrekken dan die
weergegeven in dit artikel.
Op Diensten wordt geen garantie verstrekt. Op natuurproducten wordt geen garantie verstrekt voorzover het zaken
zijn die inherent zijn aan het betreffende natuurproduct. Voor hout betreft dat bijvoorbeeld kleine scheuren, spleten
en kieren, harskernen, kwasten, gering en/of gebrui- kelijk kleurverschil en afwijkende nervatuur.
10. Plaatsing / montage
Indien is overeengekomen dat Bouhof zorg draagt voor plaatsing/montage van Goederen, dan zijn alle overige
werkzaamheden (waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – hak-, breek-, metsel-, beton-, stucadoors-,
loodgieters-, electriciteits-, gas-, schilder-, centrale verwarmings-, steiger- en timmerwerk) voor rekening en risico
van Afnemer. Hetzelfde geldt voor eventueel aan te brengen bevestigingsmiddelen, stelregels en overige
voorzieningen, die noodzakelijk zijn voor montage / plaatsing en die niet uitdrukkelijk in de geaccepteerde offerte
zijn begrepen. Afnemer draagt voorts zorg voor tijdige aanvraag en betaling van benodigde vergunningen.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is in de overeengekomen prijs voor plaatsing / montage uitsluitend
rekening gehouden met werkzaamheden en levering tijdens gebruikelijke werkuren, ononderbroken, onder normale
omstandigheden, in aanwezigheid van Afnemer, op een plaats die goed bereikbaar, veilig en goed ontsloten is aan

Bouhof Horecabenodigdheden • Lijndenweg 23 • 1948 ND Beverwijk
Tel.: 0251 229188 • Fax: 0251 222949 • info@bouhof.nl • www.bouhof.nl

Pagina 5 van 6

alle kanten door verharde en bestrate toegangswegen. Is niet aan al deze voorwaarden voldaan of zijn er andere
bijzondere omstandigheden waardoor levering of montage / plaatsing extra tijd kost, dan komen eventuele
meerkosten voor rekening van Afnemer. Onder bijzondere omstandigheden is tevens begrepen de situatie, waarin
niet geleverd kan worden omdat Afnemer niet kan voldoen aan zijn verplich- ting om af te nemen tegen contante
betaling (mits overeengekomen) of andere redenen waarom feitelijk niet geleverd kan worden, zoals afwezigheid
van Afnemer of zijn vertegenwoordiger.
Afnemer draagt op eigen kosten zorg voor een afsluitbare droge opslagplaats voor gereedschap- pen, goederen en
materiaal. Daarnaast draagt Afnemer zorg voor geschikte behuizing, afdoende stroomvoorzieningen (220/380V) op
de werkplek, evenals water en licht en eventuele overige wettelijke vereiste voorzieningen.
Afnemer draagt er voor eigen rekening en risico zorg voor dat:
het plaatsende/monterende personeel zijn werkzaamheden kan doen onder normale omstan- digheden, op het
moment dat zij daar mee willen beginnen, onbelemmerd door obstakels, en ononderbroken kan voortzetten volgens
de door hen vastgestelde montage-volgorde;
het plaatsende/monterende personeel zijn werkzaamheden kan uitvoeren tijdens gebruike- lijke werkuren, dan wel –
indien zulks op verzoek van Afnemer schriftelijk is overeengeko- men – buiten de normale werkuren; en
de bouwplaats voldoet aan alle veiligheidseisen en alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen zijn genomen.
Blijft Afnemer daarmee in gebreke, dan zijn alle extra kosten (inclusief extra reis- en verblijfkos- ten) en schade van
Bouhof voor rekening van Afnemer. Daaronder is uitdrukkelijk begrepen de situatie, dat de montageploeg een
geplande opvolgende montage niet kan uitvoeren vanwege de bij Afnemer opgetreden vertraging.
Afnemer zal op de plaats van installatie / plaatsing aanwezig zijn op het moment van gereed- koming van het werk
en direct nauwkeurig controleren of de werkzaamheden naar behoren zijn uitgevoerd. Reclames na vertrek van de
plaatsing / montage medewerker(s) worden niet in behandeling genomen, tenzij Afnemer aantoont dat hij het
betreffende gebrek redelijkerwijs niet heeft kunnen ontdekken op het moment dat de werkzaamheden zijn voltooid.
Plaatsings-, montage-, en/of installatiekosten moeten bij vooruitbetaling worden voldaan. Zijn deze kosten niet
vooraf vast te stellen, dan is Afnemer gehouden om vooraf een in redelijkheid door Bouhof te berekenen voorschot
daarop te betalen.
11. Aansprakelijkheid, overmacht en bevrijding
In geval van gebrekkigheid van geleverde Goederen, is de aansprakelijkheid van Bouhof beperkt tot nakoming van
de Garantie als opgenomen onder artikel 9 van deze Voorwaarden.
In alle overige gevallen (inclusief de situatie dat Bouhof Diensten verleend en/of Bouhof haar garantieverplichtingen
om welke reden dan ook niet zou nakomen) is de aansprakelijkheid van Bouhof beperkt tot vergoeding van
Schade die aan opzet of grove schuld van haar of haar medewerkers is te wijten. Voor overige schade, in welke
vorm of van welke soort ook, is Bouhof niet aansprakelijk.
Bouhof is niet aansprakelijk voor schade, welke ontstaat in verband met door Bouhof (of door Bouhof
ingeschakelde tussenpersonen, vertegenwoordigers en medewerkers) verstrekte medede- lingen, toelichtingen of
adviezen in de ruimste zin des woords, zoals (maar niet beperkt tot) ten aanzien van laden, lossen, vervoer, opslag,
bewaring, gebruik, samenstelling en/of geschiktheid van door haar of derden aan Afnemer geleverde goederen.
In geen geval is Bouhof gehouden tot vergoeding van een hoger bedrag dan zij zelf terzake van de schade waarvoor
zij aansprakelijk wordt gehouden op haar verzekeraars kan verhalen, te vermeerderen met haar eigen risico onder
die verzekering. Indien verzekeraars niet tot uitkering overgaan of de schade niet door een verzekering wordt
gedekt, is de aansprakelijkheid van Bouhof beperkt tot Schade tot een maximum van de netto-factuurwaarde van de
desbetreffende levering / Dienst, doch in ieder geval tot een maximum van € 10.000,-.
Bouhof bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen

aansprakelijkheid jegens Afnemer kan inroepen, mede ten behoeve van haar onderge- schikten, de niet-
ondergeschikten voor wier gedragingen Bouhof ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn en de toeleveranciers van

Bouhof.
Iedere aansprakelijkheid van Bouhof jegens Afnemer vervalt na verloop van 3 jaar nadat (1) de Goederen aan
Afnemer zijn geleverd; en/of (2) de Diensten voor Afnemer zijn afgerond.
Bouhof is niet aansprakelijk voor vertraging, niet- of niet-juiste levering als een direct of indirect gevolg van
overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Bouhof,
die de normale uitvoering van de overeenkomst verhinderd of zodanig bemoeilijkt dat deze redelijkerwijze niet van
Bouhof kan worden verlangd, zoals onder andere staking, ziekte en/of bovenmatig ziekteverzuim, gebrek aan
personen, grondstoffen en/ of materiaal, overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen,
tekortkomin- gen aan de zijde van door Bouhof ingeschakelde derden (waaronder begrepen toeleveranciers),
gebreken aan en/of beschadiging van productiemiddelen, transportbelemmeringen en/of storingen in het verkeer,
etc. Bouhof kan zich ook op overmacht beroepen, als de betreffende omstandigheid die overmacht veroorzaakt is

Bouhof Horecabenodigdheden • Lijndenweg 23 • 1948 ND Beverwijk
Tel.: 0251 229188 • Fax: 0251 222949 • info@bouhof.nl • www.bouhof.nl

Pagina 6 van 6

ingetreden nadat Bouhof had moeten leveren.
Onverminderd aan partijen verder toekomende rechten geeft overmacht beide partijen de bevoegdheid de
overeenkomst te ontbinden voor het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan nadat de overmachtsituatie 1 maand heeft
voortgeduurd, zonder dat partijen over en weer tot enigerlei schadevergoeding zullen zijn gehouden. Artikel 4 lid 5
van deze Voorwaarden is van overeenkomstige toepassing.
12. Intellectuele eigendom
Alle documenten, verkoopfolders, afbeeldingen, tekeningen, offertes, bestekken, ontwerpen, etc, die door Bouhof
aan Afnemer worden verstrekt blijven eigendom van Bouhof. Afnemer is niet gerechtigd deze aan te wenden voor
een ander doel dan waarvoor deze aan Afnemer ter beschikking zijn gesteld.
Afnemer is niet gerechtigd de in het vorige lid bedoelde bescheiden of de daarin besloten of op andere wijze aan
Afnemer bekend geworden gegevens aan derden te openbaren, daarin inzage te verstrekken en zal deze bescheiden
op eerste verzoek van Bouhof onverwijld retourneren, zonder daarvan kopieën achter te houden.
In geval van ongeoorloofd gebruik van de bescheiden – waaronder uitdrukkelijk bedoeld teke- ningen, bestekken,
offertes, ontwerpen, etc. – is Afnemer gehouden om Bouhof alle schade te vergoeden die zij daardoor lijdt,
waaronder – doch niet beperkt tot – gederfde omzet/winst en de kosten die gemoeid zijn met het opstellen van de
betreffende ontwerpen, indien deze exclusief voor Afnemer zijn gemaakt.
13. Ontbinding
Indien Afnemer niet, niet-behoorlijk of niet-tijdig aan enige verplichting voldoet, welke voor hem uit de
overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, onder curatele
stelling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Afnemer, is Bouhof te harer keuze gerechtigd, zonder enige
verplichting tot schadevergoeding en onvermin- derd de haar verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel
of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Voorts worden alle
vorde- ringen van Bouhof op Afnemer in die gevallen terstond opeisbaar.
In geval van ontbinding is Afnemer verplicht om Bouhof de schade te vergoeden die zij daardoor lijdt, welke schade
minimaal gelijk is aan het bedrag van reeds aanbetaalde termijnen op de betreffende Overeenkomst.
14. Conversie, uitleg en adreswijziging
Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karak- ter op enige
bepaling in deze Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking
een zoveel mogelijke overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
De nietigheid of anderszins onafdwingbaar zijn van enige bepaling van deze Voorwaarden tast de geldigheid van de
overige bepalingen van deze Voorwaarden niet aan.
Indien Bouhof op enig moment niet de strikte naleving van één van deze Voorwaarden verlangt, brengt dit niet mee
dat Bouhof afstand doet van het recht op enig moment strikte naleving te eisen.
Afnemer is gehouden om adreswijzigingen terstond schriftelijk aan Bouhof te melden. Goederen, die afgeleverd zijn
aan het bij Bouhof laatstbekende adres van Afnemer, worden geacht door Afnemer te zijn ontvangen.
15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechtsbetrekkingen tussen Bouhof en Afnemer is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van
het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
De rechtbank in de woonplaats van Bouhof is bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen tussen Bouhof en
Afnemer, tenzij de wettelijke regels zich hiertegen verzetten.